Kvkk Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Aybit Teknoloji A.Ş. bünyesindeki kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca KVKK olarak anılacaktır.) uyarınca güvenli şekilde saklanması, hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve hukuki önlemler tarafımızca alınmaktadır. Kanun uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmek amacıyla işbu KVKK Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi; veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi; veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK’nın 4, 5 ve 6.maddelerine uygun olarak Aybit Teknoloji A.Ş. tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, imza, onay veya icazetle tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sair belgelerle, Aybit Teknoloji A.Ş. birimleri, internet sitesi ve benzeri her türlü elektronik uygulamalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması, Aybit Teknoloji A.Ş. tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgilisinin kişisel tercihlerine göre kişiselleştirilmesi, sunulan ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi, etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi, her türlü reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi, istek, talep ve şikayetlerin çözümlenmesinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, iş ortakları ile irtibat sağlanması, teknolojik alt yapışların oluşturulması ve yönetilmesi, finans işlemlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve kanunun izin verdiği her türlü iş ve işlem için toplanabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK’nın 8 ve 9.maddelerine uygun olarak Aybit Teknoloji A.Ş. ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini ve yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda üçüncü kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar Aybit Teknoloji A.Ş. iş ortakları, şirket yetkilileri, danışmanları, denetçileri, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileridir. Kişisel verileriniz kanunun 8 ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Aybit Teknoloji A.Ş. yükümlülüklerini eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde yerine getirebilmesi ve her halükârda şirket politikası ve ticari hayatın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte ve sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.maddesinde düzenlenen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla Aybit Teknoloji A.Ş. yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin yasal menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak belirtilmiş amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zorunlu hallerde kullanılabilecektir. Zorunluluk halinin sona ermesiyle birlikte kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanmasında Rıza Aranmayan Haller:

KVKK’nın 5.maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde kişisel verilerinizin açıkça rıza bulunmayan hallerde de saklanması mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’da belirtilen yöntemlerle taleplerinizi Aybit Teknoloji A.Ş. Bilişim Vadisi Gebze/Kocaeli adresine yazılı olarak iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurularda başvurucunun adı-soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, ve pasaport numarası, tebligata elverişli yerleşim yeri adresi, varsa elektronik posta adresi ve telefon numarası ile talep konusu bulunması zorunludur. Talep konusunun açık ve anlaşılır olması, başvurucyla ilgilisi olması, başkası adına hareket edilmekte ise usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olması zorunludur. Aksi halde başvuru yapılmamış sayılır. KVKK’nın 11.maddesine göre kişisel verisi işlenen gerçek kişinin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Aydınlatma Metnindeki Değişiklikler:

İşbu Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aybit Teknoloji A.Ş.tarafından düzenlenmiş olup, kanunun izin verdiği şartlarda her zaman Aybit Teknoloji A.Ş. tarafından değiştirilebilir.